Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019/2020 [27/11/2019]

Sinh viên tải đường dẫn dưới đây để xem kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường/khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 1 năm học 2019/2020.

https://drive.google.com/open?id=1o2RLp9_KCzaZll6wzvL14hhFq-Gxgehd